اخبار و اطلاعیه ها

چک لیست های آزمون اصول و مهارت های پرستاری

 Comunication Thearpy

Dressing

Foly

IV Therapy

NGT

Oxygen Therapy

Packing

SUC

Vial

  VS

 SC

کارگاه آموزشی اعتباربخشی و حاکمیت بالینی در تاریخ 1397/08/29 جهت دانشجویان پرستاری ورودی 1394