کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی فقه و حقوق مرتبط با حرفه ی فوریتهای پزشکی جهت دانشجویان فوریتهای پزشکی ورودی 1395

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی اینتوباسیون