شرح وظایف

شرح وظایف اداره تغذیه

برنامه ریزی لازم در جهت اجرای اهداف تعیین شده و انجام وظایف پرسنل

تدوین برنامه غذایی هفتگی ویژه دانشجویان و پرسنل دانشکده

تهیه مواد اولیه بر حسب نیاز و مطابق با استاندارد های لازم

نظارت و کنترل بهداشتی در تهیه و انتقال مواد غذایی به انبارها و نکهداری آنها بر ظبق اصول بهداشتی

نظارت بر پاکسازی، آماده سازی ، شستشو و نگهداری مواد غذایی قبل از طبخ

نظارت بر طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل های طبخ و توزیع غذا

نظارت بر اجرای کلیه امور بهداشتی لازم در کلیه مراحل آماده سازی، طبخ و توزیع غذا

ورود به سامانه تغذیه