ارتباط با مدیران پژوهشی

نام و نام خانوادگی:دکتر عزت الله بهزادی نیا

سمت : سرپرست معاونت آموزش،تحقیقات،دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات :
تلفن تماس : 46226006-086

دورنگار : 46226007-086

نام و نام خانوادگی: حمید مومنی

سمت :مدیر آموزش و تحقیقات

تحصیلات :کارشناسی ارشد پرستاری(گرایش جراحی داخلی)

تلفن تماس : 46221536-086

دورنگار : 46226007-086

نام و نام خانوادگی: محمدعلی عروجی

سمت : دبیر پژوهش

تحصیلات : دکترای آموزش بهداشت

تلفن تماس : 46221531-086 داخلی 105

دورنگار : 46226007-086