اساتید

اساتید گروه :

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش رزومه طرح درس
1 حمید مومنی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه  
2 اشرف صالحی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

پرستاری بیماری های بزرگسالان و سالمندان1

طرح درس بیماری های بزرگسالان و سالمندان 3

طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده

 

3 مینا عسگری کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی    
4 اعظم کرامی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

طرح درس تروما 1فوریت

طرح درس فوریت در شرایط خاص

طرح درس فوریت در گروه خاص

طرح درس فوریتهای داخلی

5 هاجر صادقی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  

 

6 اعظم ملک حسینی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

آموزش به بیمار

پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

طرح درس فوریتها 

7 رضوان غفارزادگان کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی    
8 مهدیه عزیزی کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان دریافت رزومه  
9 محمد رستم خانی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

طرح درس تریاژ در بلایا

جابجایی و حمل بیمار(فوریت های پزشکی)

10 مهران اکبری کارشناسی ارشد کودکان دریافت رزومه طرح درس کودک سالم
11 فاطمه قاسم زاده کارشناسی ارشد علوم تشریح دریافت رزومه آناتومی برای رشته پرستاری
12 دکتر عروجی دکترای آموزش و ارتقای سلامت دریافت رزومه  
13 محمدتقی دهقانی کارشناسی ارشد فقه و مبانی اسلامی  

اخلاق آیین زندگی

انقلاب اسلامی

دانش خانواده

 

کارشناسان گروه :

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش ایمیل آکادمیک
1 حمیدرضا صادقی کارشناس ارشد پرستاری مراقبت­های ویژه hamidreza.sadeghi@khomeinums.ac.ir
2 اعظم عطاری کارشناس پرستاری  azam.atari@khomeinums.ac.ir