اساتید

اساتید اتاق عمل
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی طرح درس 
فاطمه قاسم زاده کارشناسی ارشد علوم تشریح آناتومی عمومی 2 برای رشته اتاق عمل
رضوان غفارزادگان کارشناسی ارشد آموزش پرستاری-داخلی جراحی

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

اعظم ملک حسینی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری-داخلی جراحی  فوریت ها