اساتید علوم آزمایشگاهی

 

مدیر گروه
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه
آقای کاظم غفاری کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دریافت رزومه

آدرس محل کار : خمین، دانشکده علوم پزشکی

تلفن تماس : 08646221534

فکس : 08646260007

آدرس ایمیل :   Kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir

کد پستی : 585873-38818


 

اعضای گروه
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه طرح درس
دکتر عبدالرحیم آبسالان phd بیوشیمی بالینی دریافت رزومه  
 دکتر داود آزادی

phd باکتری شناسی پزشکی

دریافت رزومه

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

میکروبشناسی اتاق عمل

ویروس شناسی پزشکی آزمایشگاهی

شیما شیخی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی دریافت رزومه  
بهنام عابدی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دریافت رزومه  
فاطمه قاسم زاده    

آناتومی برای رشته علوم آزمایشگاهی

سلولی مولکولی رشته علوم آزمایشگاهی

دکتر محمدعلی عروجی دکترای آموزش و ارتقای سلامت   بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی علوم آزمایشگاه