اساتید علوم آزمایشگاهی

 

اعضای گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع  تحصیلی

رشته تحصیلی

رزومه

ایمیل
1

دکتر مجتبی دیده دار

دکترای تخصصی 

قارچ شناسی پزشکی

دریافت رزومه

dr.didehdar@khomeinums.ac.ir
2

دکتر عبدالرحیم آب سالان

دکترای تخصصی

بیوشیمی بالینی

دریافت رزومه

abdorrahim.absalan@khomeinums.ac.ir
3

 دکتر داود آزادی

 دکترای تخصصی 

باکتری شناسی پزشکی

دریافت رزومه

davood.azadi@khomeinums.ac.ir
4

دکتر مرتضی بخشش

 دکترای تخصصی 

فیزیولوژی

دریافت رزومه

morteza.bakhshesh@khomeinums.ac.ir
5

کاظم غفاری

کارشناس ارشد 

هماتولوژی  دریافت رزومه

 

kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir
6 بهنام عابدی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دریافت رزومه behnamabedi@khomeinums.ac.ir
7 دکتر مریم عظیم زاده دکترای تخصصی علوم تشریح دریافت رزومه maryam.azimzade@khomeinums.ac.ir
8 دکتر محمد شفیعی دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی دریافت رزومه shafiee@khomeinums.ac.ir
9 دکتر جعفر کرمی دکترای تخصصی ایمنولوژی پزشکی دریافت رزومه  
10 علیرضا مراد آبادی کارشناسی ارشد هماتولوژی    
11 دکتر سعید امینی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دریافت رزومه  
12 دکتر رضا عزیزی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

دریافت رزومه

azizirr@yahoo.com
13 دکتر مریم چگنی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی دریافت رزومه mchegeni84@yahoo.com
14 دکتر الهام قیسوندی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دریافت رزومه Elhamgheysvandi65@yahoo.com