اساتید علوم آزمایشگاهی

 

اعضای گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع  تحصیلی

رشته تحصیلی

رزومه

ایمیل
1

دکتر مجتبی دیده دار

دکترای تخصصی 

قارچ شناسی پزشکی

دریافت رزومه

dr.didehdar@khomeinums.ac.ir
2

دکتر عبدالرحیم آب سالان

دکترای تخصصی

بیوشیمی بالینی

دریافت رزومه

abdorrahim.absalan@khomeinums.ac.ir
3

 دکتر داود آزادی

 دکترای تخصصی 

باکتری شناسی پزشکی

دریافت رزومه

davood.azadi@khomeinums.ac.ir
4

دکتر مرتضی بخشش

 دکترای تخصصی 

فیزیولوژی

دریافت رزومه

morteza.bakhshesh@khomeinums.ac.ir
5

دکتر محمدعلی عروجی

دکترای تخصصی  

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دریافت رزومه

mohamadali.oruji@khomeinums.ac.ir
6

کاظم غفاری

کارشناس ارشد 

هماتولوژی

دریافت رزومه

kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir
7 فاطمه قاسم زاده کارشناس ارشد آناتومی و علوم تشریح دریافت رزومه fatemeh.ghasemzadeh@khomeinums.ac.ir
8 بهنام عابدی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دریافت رزومه behnamabedi@khomeinums.ac.ir
9 دکتر مریم عظیم زاده دکترای تخصصی علوم تشریح    
10 دکتر محمد شفیعی دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی دریافت رزومه shafiee@khomeinums.ac.ir
11 دکتر جعفر کرمی دکترای تخصصی ایمنولوژی پزشکی    
12 دکتر علی ولی نژادی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دریافت رزومه  
13 علیرضا مراد آبادی کارشناسی ارشد هماتولوژی