اساتید

اساتید گروه :

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش طرح درس
1 حمید مومنی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
2 اشرف صالحی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
3 مینا عسگری کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
4 اعظم کرامی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
5 هاجر صادقی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی

 

6 اعظم ملک حسینی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
7 رضوان غفارزادگان کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
8 میترا خلیلی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
9 مهدیه عزیزی کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان  
10 محمد رستم خانی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی  
11 آزاده نصیری کارشناس ارشد داخلی- جراحی

کاراموزی فوریت داخلی

طرح درس تروما 1

12 دکتر محمد علی عروجی دکترای آموزش و ارتقای سلامت بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی فوریت های پزشکی
13 مهران اکبری کارشناسی ارشد کودکان تروما 2

 

کارشناسان گروه :

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش ایمیل آکادمیک
1 حمیدرضا صادقی کارشناس ارشد پرستاری مراقبت­های ویژه hamidreza.sadeghi@khomeinums.ac.ir
2 اعظم عطاری کارشناس پرستاری  azam.atari@khomeinums.ac.ir