اساتید

اساتید هوشبری
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی طرح درس 
فاطمه قاسم زاده کارشناسی ارشد علوم تشریح آناتومی عمومی 1 برای رشته هوشبری
آزاده نصیری کارشناسی ارشد داخلی-جراحی مراقبت پس از بیهوشی رشته هوشبری