اساتید گروه بهداشت عمومی

اعضای گروه

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رزومه

طرح درس

دکتر عبدالرحیم آبسالان

phd بیوشیمی بالینی

دریافت رزومه

 

دکتر محمدعلی عروجی

دکترای آموزش و ارتقای سلامت

 

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی علوم آزمایشگاه

 دکتر داود آزادی

phd باکتری شناسی پزشکی

دریافت رزومه

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

میکروبشناسی اتاق عمل

ویروس شناسی پزشکی آزمایشگاهی

کاظم غفاری

کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

 

فاطمه قاسم زاده

 کارشناس ارشد آناتومی و علوم تشریح

 

آناتومی برای رشته علوم آزمایشگاهی

سلولی مولکولی رشته علوم آزمایشگاهی

بهنام عابدی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

دریافت رزومه