آشنایی با دانشکده ویژه دانشجویان ورودی مهرماه ۱۳۹۹

 مطالعه فایل PDF آشنایی با دانشکده علوم پزشکی خمین ویژه دانشجویان ورودی مهرماه 1399

 

ویدیوکامل

 

ویدیوخلاصه

 

آشنایی با سامانه نوید دانشکده علوم پزشکی خمین و مشاهده دروس و محتوای آموزشی