اعتبار بخشی

اعضاء کمیته اعتبار بخشی برنامه های آموزشی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
1 آقای کاظم غفاری مربی /هیئت علمی
2 آقای حمید مومنی مربی /هیئت علمی
3 خانم اشرف صالحی مربی /هیئت علمی
4 خانم مینا عسگری مربی /هیئت علمی
5 خانم اعظم کرامی مربی /هیئت علمی

 

شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی برنامه های آموزشی:

1-برگزاری جلسات به طور مداوم و ارسال مصوبات جلسه به کلان منطقه 6 آمایشی کشور

2- برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف

اعتبار بخشی

3- نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع

4- ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات آموزشی وزارت متبوع و کلان منطقه 6 به منظور اخذ و کسب آخرین

دستورالعمل های مربوطه

5- ارزیابی کیفیت گروه های آموزشی دانشکده

6- برنامه ریزی ارزیابی درونی

7- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق