شورای پژوهش

اعضاء

اعضای شورای پژوهش:

1-دکترمجتبی دیده دار: سرپرست معاونت تحقیقات

2-حمید مومنی: مدیر تحقیقات

3-دکتر محمد شفیعی : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

4-اشرف صالحی : مدیر گروه بالینی

5-کاظم غفاری : مدیر گروه علوم پایه

6- بهنام عابدی : سرپرست مدیریت دانشجویی و فرهنگی

7-دکتر عبدالرحیم آبسالان : عضوهیأت علمی

8- یاسان کاظم زاده : اپیدمیولوژیست

9- مهران اکبری : دبیر پژوهش