شورای پژوهش

اعضاء

اعضای شورای پژوهش:

1-دکتر عزت الله بهزادی نیا: سرپرست معاونت تحقیقات

2-حمید مومنی: مدیر تحقیقات

3-دکتر مرتضی بخشش: سرپرست مدیریت دانشجویی و فرهنگی

4-دکتر عبدالرحیم آب سالان: عضو هیأت علمی

5-دکتر فتانه قدیریان: عضو هیأت علمی

6- اشرف صالحی: مدیر گروه بالینی

7- مهران اکبری: دبیر پژوهش

8-بهنام عابدی: معاون پژوهشی بیمارستان

9- کاظم غفاری: مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی

10-یاسان کاظم زاده: اپیدمیولوژیست