شورای پژوهش

اعضای شورای پژوهش:

  1. دکتر جواد جواهری: سرپرست معاونت پژوهشی
  2. حمید مومنی: سرپرست مدیریت تحقیقات
  3. دکتر داود آزادی: دبیر پژوهش
  4. دکتر عبدالرحیم آب سالان: عضو هیأت علمی
  5. کاظم غفاری:عضو هیأت علمی
  6. محسن مختاری: اپیدمیولوژیست