اعضا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

ردیف نام مسئول مرتبه علمی عنوان مسئولیت
1 آقای حمید مومنی مربی/هیئت علمی

مسئول واحد آموزش مجازی

 

2 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان استادیار/هیئت علمی

-مسئول واحد بین المللی سازی دانشکده،

-مسئول واحد آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

3

آقای دکتر داود آزادی

استادیار/هیئت علمی

-مسئول دفتر استعدادهای درخشان،

-مسئول المپیاد دانشجویی،

-مسئول توانمند سازی اعضای هیئت علمی،

 

4 خانم اشرف صالحی مربی/هیئت علمی

-مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی

-مسئول واحد پژوهش در آموزش

-مسئول واحد ارزیابی و ارزشیابی

5 خانم اعظم کرامی مربی/هیئت علمی

-مسئول واحد اعتبار بخشی مؤسسه ای،

-مسئول واحد پایش بسته های تحول در آموزش،

-مسئول واحد پایش برنامه عملیاتی مرکز

6 خانم مهدیه عزیزی مربی/هیئت علمی

-سرپرست واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

-مسئول مرکز مهارت های بالینی

7 دکتر محمدعلی عروجی استادیار/هیئت علمی

-مسئول واحد دانش پژوهی آموزشی

-مسئول واحد آموزش پاسخگو و عدالت محور