مدیریت مرکز مطالعات

اعضا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ردیف

نام واحد

نام مسؤول واحد

1

واحد توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

دکتر داوود آزادی

2

واحد ارزشیابی آموزشی

خانم اشرف صالحی

3

واحد برنامه ریزی درسی

خانم اشرف صالحی

4

واحد پژوهش در آموزش

 

5

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

دکتر مرتضی بخشش

6

واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای کاظم غفاری

7

واحد آموزش مجازی

خانم اعظم ملک حسینی

8

واحد آموزش پاسخگو

خانم اعظم ملک حسینی

9

واحد ارزیابی دانشجو