اعضاء پژوهش در آموزش

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی
1 جناب آقای حمید مومنی مربی/هیئت علمی
2 جناب آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان PHD/هیئت علمی
3 جناب آقای کاظم غفاری مربی/هیئت علمی
4 جناب آقای دکتر داود آزادی PHD/هیئت علمی
5 جناب آقای دکتر مرتضی بخشش PHD/هیئت علمی
6 سرکار خانم مینا عسگری مربی/هیئت علمی
7 سرکار خانم اشرف صالحی مربی/هیئت علمی