کارگروه منطقه ای بسته های تحول

کارگروه های منطقه ای بسته های تحول در نوآوری و آموزش پزشکی در کلان منطقه 6 آمایشی کشور

عنوان کارگروه عضو کارگروه
توسعه آموزش مجازی حمید مومنی
اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی حمید مومنی
ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی کاظم غفاری
اعتبار بخشی برنامه ای کاظم غفاری
اعتبار بخشی موسسه ای کاظم غفاری
اعتلای اخلاق حرفهای کاظم غفاری
ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها کاظم غفاری
آموزش پاسخگو و عدالت محور دکتر عروجی
گسترش محیطی دکتر عروجی
استعداد درخشان دکتر آزادی
توسعه راهبردی،هدفمند و ماموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت دکتر آزادی
اعتبار بخشی بین المللی دکتر آبسالان
بین المللی سازی دکتر آبسالان
توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم دکتر آبسالان
آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی دکتر آبسالان
توسعه ارتقاء و زیرساخت دکتر بخشش