کمیته اخلاق در پژوهش

آیین نامه ها

آئین نامه کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

تعهد نامه راز داری اعضا کمیته های اخلاق برپژوهش های زیست پزشکی

دستور العمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستی بر روی داروهای متقاضی ثبت

دستور العمل تحقیقات مرتبط با فراورده های گیاهی و سنتی

دستورالعمل تحقیقات در حوزه سلامت جنسی

راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIV/AIDS

راهنمای اخلاق پژوهش بر حیوانات

راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر سلول های بنیادی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

راهنمایی اخلاقی کارازمایی های بالینی در جمهوری اسلامی ایران

روند صدور شناسه (کد)مصوبه اخلاق کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی و سازمانی

شاخص های ارزشیابی کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاهی

فرم اظهار نامه تعارض منافع اعضای کمیته

مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی