لیست اساتید مشاور دانشکده علوم پزشکی خمین در نیمسال دوم 97-96

نام استاد رشته دانشجویان ورودی تعداد دانشجویان
آقای مومنی فوریتهای پزشکی ورودی 95 و 96 40
آقای کاظمی علوم آزمایشگاهی ورودی 94 و 95 33
آقای دکتر آبسالان علوم آزمایشگاهی ورودی 93 13
آقای دکتر آزادی علوم آزمایشگاهی ورودی96 20
خانم صالحی هوشبری ورودی 95 و پرستاری ورودی 96 46
خانم عسگری پرستاری ورودی 95 34
خانم غفارزادگان اتاق عمل ورودی 96 20
خانم گرامی هوشبری ورودی 93و اتاق عمل ورودی 95 و هوشبری ورودی 94 45
خانم ملک حسینی پرستاری 93 و 94 43
خانم خلیلی اتاق عمل 93 و 95 32
خانم عزیزی هوشبری96 17