برنامه اساتید مشاور

لیست اساتید مشاور دانشکده علوم پزشکی خمین در نیمسال دوم 98-97

نام استاد رشته دانشجویان ورودی تعداد دانشجویان
آقای مومنی فوریتهای پزشکی ورودی 96 27
آقای غفاری علوم آزمایشگاهی ورودی 94 و 95 33
آقای دکتر آبسالان علوم آزمایشگاهی ورودی 97 15
آقای دکتر آزادی علوم آزمایشگاهی ورودی96 20
خانم صالحی هوشبری ورودی 95 و پرستاری ورودی 96 و 97 77
خانم عسگری پرستاری ورودی 95 و هوشبری ورودی 97 54
خانم غفارزادگان اتاق عمل ورودی 96 20
خانم گرامی اتاق عمل ورودی 94 و هوشبری ورودی 94 30
خانم ملک حسینی پرستاری 94 23
خانم خلیلی اتاق عمل 95 19
خانم عزیزی هوشبری96 17
خانم نصیری فوریت پزشکی 97 13
آقای رستم خانی اتاق عمل 97 19