ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 5: شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 9: ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت 


خروجی مورد انتظار:


انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • انطباق برنامه های آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش 
  • تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سلامت برای اقشار جامعه 
  • با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...
  • شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سلامت در سطوح ملی، منطقه ای و استانی 
  • ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویا ن با توانمندی های مختلف علمی ،فرهنگی و اجتماعی
  •  

 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته آموزش پاسخگو و عدالت محور