ناظر به :

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
  • سیاست 12 : تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی ( آموزش پژوهی )


خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • ترسیم نقشه راه تحول 20 ساله آموزش علوم پزشکی در راستای کسب مرجعیت علمی
  • شفاف سازی شاخص های کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
  • تبیین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تحقق مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
  • تبیین نقش سازمان ها و نهادهای دخیل در کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

 

 

 شرح وظایف و اعضای کمیته آینده نگری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی