تقویم دانشگاهی نیمسال دوم

 سال تحصیلی 98-1397

ردیف عنوان نیم سال دوم

 

1

 

انتخاب واحد

97/11/06

لغایت

97/11/12

 

2

 

شروع کلاس ها 97/11/13

 

3

 

حذف و اضافه

97/11/27

لغایت

97/11/28

 

4

 

حذف اضطراری 98/02/21

 

5

 

پایان کلاس ها 98/03/23

 

6

 

تاریخ امتحانات

98/03/25

لغایت

98/04/6