تقویم آموزشی

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم

 سال تحصیلی 

ردیف عنوان نیم سال دوم

 

1

 

انتخاب واحد

لغایت

 

 

2

 

شروع کلاس ها  

 

3

 

حذف و اضافه

لغایت

 

 

4

 

حذف اضطراری  

 

5

 

پایان کلاس ها  

 

6

 

تاریخ امتحانات

لغایت