تماس با مدیریت دانشجویی و فرهنگی

 ایمیل مدیریت دانشجویی و فرهنگی :

studentaffairs@khomeinums.ac.ir

 

 شماره تماس بخش دانشجویی و فرهنگی :

08646221534-37 داخلی  107و 108