تماس با مرکز مطالعات آموزش پزشکی

 ایمیل مرکز مطالعات آموزش پزشکی :

 

edc@khomeinums.ac.ir

 

 شماره تماس مرکز مطالعات آموزش پزشکی :

 

خانم شکری : 08646221533 داخلی 122