معرفی واحد:

از جمله اهداف مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها، تدوین برنامه‌هایی برای حفظ و ارتقا توانایی های آموزشی اساتید دانشگا‌ه‌ها می‌باشد. واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاه ها و بر اساس ماده یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسه­ های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی مصوب جلسه 776 مورخ   1394/12/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات هیات ممیزه مرکزی و هیات مرکزی جذب اعضا هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شیوه نامه اجرایی دوره های توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام دانشگاه ­ها، ابلاغ شده طی نامه 1792/500/د مورخ 1398/04/03 و همچنین دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، متولی برگزاری دوره های عمومی (مهارتی) توانمندسازی اساتید می باشد.

این دوره ها شامل ضوابط و مقررات دانشگاهی، روش ها و فنون تدریس، روش و مدیریت تحقیق، ارزیابی فعالیت های آموزش و پ‍‍‍ژ‍وهشی و مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی است.

دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روش های مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام میشود طراحی و اجرا می گردد.

 

اهداف

  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی در نقش یک مدرس متعهد به اخلاق حرفه­ ای
  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی در نقش برقرار کننده ارتباط با فراگیران
  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی در نقش تسهیل گر/ یاددهی یادگیری
  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی در مدیریت کلاس
  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی در ارزشیابی آموزشی
  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی دربرنامه ریزی درسی
  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی درتهیه منابع آموزشی فراگیران
  • ارتقا توانمندی‌های هیأت‌علمی درهدایت پایان نامه­ ها و پروژه های تحقیقاتی

 

 

 شرح وظایف و اعضاء کمیته توانمندسازی هیأت علمی