مدیریت آموزش

شرح وظایف شورای آموزشی:
 
-       برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
-       تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
-       اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
-       بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
-       بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه.
 

اعضای شورای آموزشی:

  1. دکتر جواد جواهری: سرپرست معاونت آموزشی
  2. حمید مومنی: سرپرست مدیریت آموزش
  3. اشرف صالحی: مدیر گروه پرستاری و فوریتهای پزشکی
  4. مینا عسگری: مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری
  5. کاظم غفاری: مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی
  6. لیلا قدیمی: کارشناس آموزش