طرح درس ها

 

اساتید

طرح درس ها

برنامه هفتگی

دکتر مریم عظیم زاده

  آسیب شناسی و بافت شناسی

  آناتومی 2

برنامه

دکتر جعفر کرمی

  ایمونولوژی

برنامه

دکتر مرتضی بخشش

  فیزیولوژی برنامه

آقای علیرضا مرادآبادی

خون شناسی و انتقال خون  

دکتر الهام قیسوندی

بهداشت در اتاق عمل برنامه

دکتر سعید امینی

فن آوری اطلاعات در اتاق عمل برنامه

دکتر مریم چگنی

آمار حیاتی برنامه