اساتید

طرح درس ها

برنامه هفتگی

دکتر مریم عظیم زاده

  آناتومی 1

برنامه

دکتر مرتضی بخشش

  فیزیولوژی

برنامه

دکتر رضا عزیزی

  بیوشیمی بالینی  

دکتر سعید امینی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی برنامه