طرح درس ها

 

 

اساتید

                         طرح درس ها

برنامه هفتگی

دکتر مریم عظیم زاده

                                    تشریح

برنامه

دکتر مرتضی بخشش

                               فیزیولوژی

برنامه

دکتر رضا عزیزی

                                بیوشیمی  

دکتر الهام قیسوندی

بهداشت فرد و خانواده

پرستاری بهداشت جامعه

برنامه

 

دکتر مریم چگنی

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

آمار حیاتی مقدماتی

برنامه