لیست اعضاء هیات علمی

لیست اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی خمین

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی رزومه ایمیل
1 دکتر مجتبی دیده دار قارچ شناسی دکترای تخصصی   dr.didehdar@khomeinums.ac.ir
2 دکتر عبدالرحیم آب سالان بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی رزومه دکتر آبسالان Abdorrahim.absalan@khomeinums.ac.ir
3 دکتر داود آزادی میکروب شناسی دکترای تخصصی رزومه دکتر آزادی Davood.azadi@khomeinums.ac.ir
4 دکتر مرتضی بخشش فیزیولوژی دکترای تخصصی رزومه دکتر بخشش Morteza.bakhshesh@khomeinums.ac.ir
5 دکتر محمد علی عروجی بهداشت دکترای تخصصی رزومه دکتر عروجی Mohamadali.oruji@khomeinums.ac.ir
6 دکتر مسعود عطایی خوراسگانی گوارش و بالغین  فوق تخصص   Masoud.ataei@khomeinums.ac.ir
7 دکتر محمد شفیعی ژنتیک مولکولی دکترای تخصصی رزومه دکتر شفیعی shafiee@khomeinums.ac.ir
8 مهدی صفرآبادی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه آقای صفرآبادی mehdi.safarabadi@khomeinums.ac.ir
9 مریم عظیم زاده علوم تشریح دانشجوی بورسیه رزومه خانم عظیم زاده maryam.azimzade@khomeinums.ac.ir
10 دکتر جعفر کرمی ایمنولوژی پزشکی دکترای تخصصی رزومه دکتر کرمی jafar_karami@yahoo.com
11 حمید مومنی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه آقای مومنی Hamid.momeni@khomeinums.ac.ir
12 کاظم غفاری هماتولوژی کارشناسی ارشد رزومه آقای غفاری Kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir
13 سید محمد تقی دهقانی معارف اسلامی کارشناسی ارشد رزومه آقای دهقانی Mohamadtaghi.dehghani@khomeinums.ac.ir
14 اشرف صالحی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم صالحی Ashraf.salehi@khomeinums.ac.ir
15 زهرا شهسواری پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم شهسواری zahrashahsavari@khomeinums.ac.ir
16 اعظم کرامی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم کرامی Azam.kerami@khomeinums.ac.ir
17 اعظم ملک حسینی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم ملک حسینی Azam.malekhoseini@khomeinums.ac.ir
18 رضوان غفارزادگان پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم غفارزادگان Rezvan.ghafarzadegan@khomeinums.ac.ir
19 سارا باقری اتاق عمل کارشناسی ارشد رزومه خانم باقری sara.bagheri@khomeinums.ac.ir
20 مهدیه عزیزی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم عزیزی Mahdieh.azizi@khomeinums.ac.ir
21 فاطمه قاسم زاده علوم تشریح کارشناسی ارشد رزومه خانم قاسم زاده Fatemeh.ghasemzadeh@khomeinums.ac.ir
22 محمد رستم خانی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه آقای رستم خانی Mahamad.rostamkhani@khomeinums.ac.ir
23 بهنام عابدی انگل شناسی پزشکی کارشناسی ارشد رزومه آقای بهنام عابدی behnamabedi@khomeinums.ac.ir
24 مهران اکبری پرستاری(کودکان) کارشناسی ارشد رزومه آقای مهران اکبری mehran.akbari@khomeinums.ac.ir
25 آزاده نصیری پرستاری(داخلی) کارشناسی ارشد رزومه خانم نصیری azade.nasiri@khomeinums.ac.ir
26 علیرضا مراد آبادی خون شناسی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد رزومه آقای مراد آبادی alireza.moradabadi@khomeinums.ac.ir
27 رضا عزیزی بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی رزومه آقای عزیزی azizirr@yahoo.com
28 امین صدیق اتاق عمل کارشناسی ارشد رزومه آقای صدیق

 

amin.sedigh@khomeinums.ac.ir