مدیر گروه

مدیر گروه:

آقای دکتر عبدالرحیم آب سالان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

 

سال اخذ مدرک: ۱۳۹۵ دانشگاه تربیت مدرس

 

آدرس محل کار : خمین – بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب- دانشکده علوم پزشکی خمین

شماره تلفن محل کار :۴۶۲۲۱۵۳۶- ۰۸۶

فکس محل کار : ۴۶۲۶۰۰۰۷ - ۰۸۶

 آدرس پست الکترونیکی کار : Abdorrahim.absalan@khomeinums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی شخصی:

a.r.absalan@gmail.com