مدیر گروه

مدیر گروه:

آقای کاظم غفاری

مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
سال اخذ مدرک 1392 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق اجرایی :

۱- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی خمین بمدت 5 سال

۲-  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی خمین بمدت 3 سال

۳- مسئول اساتید مشاور دانشکده علوم پزشکی خمین بمدت 3 سال

4- مسئول آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی خمین بمدت 4 سال

5- دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشکده علوم پزشکی خمین بمدت 5 سال

6- عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم پزشکی خمین بمدت 4 سال

7- مدیر گروه علوم پایه دانشکده خمین از سال 99 تاکنون

 

آدرس محل کار : خمین  بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب(س)- دانشکده علوم پزشکی خمین

شماره تلفن محل کار : ۴۶۲۲۱۵۳6- ۰۸۶

فکس محل کار : ۴۶۲۶۰۰۰۷ - ۰۸۶

کد پستی : 585873-38818

 آدرس پست الکترونیکی : kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir