مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه:

آقای دکتر عبدالرحیم آب سالان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی


سال اخذ مدرک: 1395 دانشگاه تربیت مدرس


 

آدرس محل کار : خمین  بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب- دانشکده علوم پزشکی خمین

شماره تلفن محل کار :۴۶۲۲۱۵۳6- ۰۸۶

فکس محل کار : ۴۶۲۶۰۰۰۷ - ۰۸۶

 آدرس پست الکترونیکی کار : Abdorrahim.absalan@khomeinums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی شخصی:

a.r.absalan@gmail.com