مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

Kazem Ghaffari

آدرس محل کار : خمین، دانشکده علوم پزشکی

تلفن تماس : 08646221534

فکس : 08646260007

آدرس ایمیل :   Kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir

کد پستی : 585873-38818

 دریافت رزومه آقای غفاری