مدیر گروه

مدیر گروه :

سرکار خانم اشرف صالحی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی

سال اخذ مدرک: 1380 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

آدرس، محل کار : خمین – بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب- دانشکده علوم پزشکی خمین

شماره تلفن، محل کار :46221534- 086 

فاکس، محل کار : 46260007 - 086

 آدرس پست الکترونیکی، کار : ashraf.salehi@khomeinums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی، شخصی : najm54@yahoo.com