مسئول آموزش


مسئول آموزش

 خانم الهه رضایی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن:  46224143- 086