مسئول واحد توانمند سازی اساتید

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته مرتبه علمی
آقای دکتر داود آزادی دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی هیئت علمی