معاون محترم آموزش، تحقیقات ، دانشجویی و فرهنگی 

       آقای دکتر جواد جواهری


سرپرست محترم مدیریت آموزش و تحقیقات
 
آقای حمید مومنی