معرفی مدیریت دانشجویی

سوابق اجرایی :

1.مسئول امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایلام 86-1384

2. سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 87-1385

3. دبیر علمی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 87-1385

4. مسئول واحد پژوهش در آموزش مرکز توسعه ایلام 87-1386

5. عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی اراک 95-1394

6. معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی خمین 95-1394

7. سرپرست مدیریت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خمین 99-1397

 

رزومه مدیر امور دانشجویی

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: 08646221534  داخلی  102