دریافت رزومه مدیریت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی: مرتضی بخشش

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D.)  فیزیولوژی

نشانی محل کار: خمین – بلوار قدس –  مجتمع آموزشی حضرت زینب (س) –  مدیریت دانشجویی و فرهنگی

شماره تلفن محل کار: 46221535

شماره نمابر: 46226007

آدرس پست الکترونیک: bakhshesh.m@khomeinums.ac.ir