معرفی مدیر مرکز

نام و نام خانوادگی:آقای کاظم غفاری

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد هماتولوژی

 

نشانی محل کار: خمین – بلوار قدس –  مجتمع آموزشی حضرت زینب (س) –  مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

شماره تلفن محل کار: ۴۶۲۲۱۵۳۵

 

شماره نمابر: ۴۶۲۲۶۰۰۷

 

آدرس پست الکترونیک: kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir


 رزومه آقای غفاری