معرفی کمیته ها

 شرح وظایف و ابلاغ اعضای کمیته بین المللی سازی آموزش پزشکی

 

 شرح وظایف و اعضا کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی

 

 شرح وظایف و اعضا کمیته ارزیابی و ارزشیابی

 

 شرح وظایف و اعضا کمیته آموزش مجازی

 

 شرح وظایف و اعضاء کمیته استعدادهای درخشان

 

 شرح وظایف و اعضاء کمیته المپیاد دانشجویی

 

 شرح وظایف و اعضاء کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

  شرح وظایف و اعضاء کمیته پژوهش در آموزش

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته آموزش پاسخگو و عدالت محور 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته آینده نگری علمی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته توانمندی و رشد بالندگی اعضا هیئت علمی 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته دانش پژوهی آموزشی 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته دانشگاهی توسعه دانشگاه های نسل سوم و چهارم مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته مرجعیت علمی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی 

 

  شرح وظایف و اعضای کمیته مشورت دانشجویی 

 

  شرح وظایف واعضای کمیته اعتبار بخشی موسسه ای

 

 شرح وظایف و اعضای کمیته حق التدریس،تمام وقت جغرافیایی و معادل سازی فعلیت های آموزشی

 

 اعضای کمیته دانشگاهی تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

 

 شرح وظایف و اعضای کمیته اعتبار بخشی برنامه های آموزشی