کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خمین از واحدهای زیرمجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه است که از آبان ماه سال 1396 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته : دکتر داود آزادی دکترای تخصصی میکروبشناسی پزشکی.

دبیر کمیته: خانم فاطمه رضایی دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی.

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

دکتر داود آزادی ، خانم مرضیه سیاوشی فر، اقای رضا اسکندری، آقای محمد حسینی آشتیانی، آقای محمدرضا لطفی، و خانم آناهیتا نائل

اهداف:

1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور.

2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان.

3. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی.

4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه.

5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان.

6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان.