مدیریت مرکز مطالعات

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 اساس نامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

لیست اعضای کمیته دانشجویی:

 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
فاطمه رضایی علوم آزمایشگاهی
محمد حسین آشتیانی پرستاری
محمد طاهری پرستاری
ابوالفضل درخشان پرستاری
میلاد مجیدی پرستاری
آناهیتا نائل اتاق عمل
مرضیه سیاوشی فر علوم آزمایشگاهی
زهرا ناصر رمضانی علوم آزمایشگاهی
رضا محمد پور فرد علوم آزمایشگاهی
زهرا اسدی فرد هوشبری
زهرا ماستری فراهانی هوشبری
محدثه رستمی اتاق عمل
راضیه شریفی اتاق عمل
هانیه نوزر زاده اتاق عمل

 

لیست نمایندگان کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده در شبکه دانشجویی منطقه شش آمایشی
نمایندگان دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خمین نام ونام خانوادگی رشته
دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش فاطمه رضایی علوم آزمایشگاهی
عضو فعال کمیته محمد حسین آشتیانی پرستاری

برگزاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی در تاریخ 25/09/1397

هدف از تشکیل کمیته:

1-آشنایی با اساس نامه جدید کمیته

2-تعیین دبیر کمیته

ریاست کمیته: آقای کاظم غفاری

برگزاری کمیته مشورت دانشجویی

تاریخ برگزاری:15/12/1396

با حضور مسئول کمیته :جناب اقای دکتر آبسالان و نمایندگان دانشجویان