آزمون طرح مطهر

آزمون طرح مطهر

آزمون طرح مطهر

برگزاری آزمون طرح مطهر دفتر نهاد رهبری در دانشکده علوم پزشکی خمین در تاریخ1397/3/7 برگزار گردید.

 
آدرس کوتاه :