اطلاعیه اداره تغذیه

اطلاعیه اداره تغذیه

اطلاعیه اداره تغذیه

به اطلاع دانشجویان می رساند،جهت رزرو غذا به صورت اینترنتی از تاریخ 1397/01/10 لغایت ساعت 24 روز 1397/01/15 به سامانه تغذیه دانشکده علوم پزشکی خمین و یا لینک  10.45.49.167 مراجعه و اقدام نمایند.