اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام دانشجویی

وام تحصیلی و مسکن به حساب دانشجویان واریز گردید.

با توجه به اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان ، وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم 98-1397 به حساب دانشجویان متقاضی واریز گردید.