بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دانشکده علوم پزشکی خمین

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دانشکده علوم پزشکی خمین

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دانشکده علوم پزشکی خمین

اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی از زیر ساخت ها و امکانات آموزشی دانشکده علوم پزشکی خمین بازدید کردند.در  این بازدید معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین بهمراه مدیر آموزش این دانشکده گزارشی از فعالیتهای این حوزه را به حاضرین ارائه دادند.

آدرس کوتاه :