برگزاری جلسه کمیته فرهنگی بهمن ماه 98

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی بهمن ماه 98

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی بهمن ماه 98

جلسه کمیته فرهنگی در خصوص مسائل فرهنگی و دانشجویی دانشکده با حضور اعضا در دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید.

آدرس کوتاه :