برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشکده علوم پزشکی خمین

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشکده علوم پزشکی خمین

مجمع عمومی و انتخابات کانون های فرهنگی
برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشکده علوم پزشکی خمین

مجمع عمومی و انتخابات کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشکده علوم پزشکی خمین با حضور پرشور دانشجویان برگزار گردید.در این انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون های خیریه،هلال احمر،هنری،اخلاق حرفه ای،قرآن و عترت و انجمن ورزشی مشخص گردید.