برگزاری کلاس توجیهی انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود

برگزاری کلاس توجیهی انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود

برگزاری کلاس توجیهی انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود

کلاس توجیهی مسائل انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود رشته های اتاق عمل و فوریت در دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید.در این جلسه  مدیر دانشجویی و فرهنگی،مسئول حراست و دبیر شورای انضباطی دانشکده مطالبی را در مورد مقررات و آیین نامه انضباطی دانشجویان مطرح کردند.