تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

تقویم دانشگاهی
تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400- 1399

تاریخ شروع ترم 1399/10/27  لغایت 1400/3/06

تاریخ انتخاب واحد از 1399/10/23  تا 1399/11/01

تاریخ شروع کلاس ها از 1399/11/04  

تاریخ حذف و اضافه از 1399/11/11 تا 1399/11/12

 تاریخ حذف اضطراری 1400/02/14

  تاریخ شروع امتحانات 1400/3/08 لغایت 1400/3/23

 

 

تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

عنوان از تاریخ تا تاریخ
مدت آموزش 17 هفته
انتخاب واحد 99/10/23 99/11/01
انتخاب واحد با تاخیر 99/11/06 99/11/07
شروع کلاس ها 99/11/04
حذف و اضافه 99/11/11 99/11/12
حذف اضطراری 1400/02/14
پایان کلاس ها 1400/03/06
زمان برگزاری امتحانات 1400/03/08 1400/03/22
     

 

 

آدرس کوتاه :