تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400

تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400

تقویم دانشگاهی
تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400

تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1400

عنوان از تاریخ تا تاریخ
انتخاب واحد 99/06/10 99/06/17
شروع کلاس ها 99/06/15
حذف و اضافه 99/06/30 99/07/01
حذف اضطراری 99/09/08 99/09/11
پایان کلاس ها 99/10/10
زمان برگزاری امتحانات 99/10/13 99/10/24

 

 

آدرس کوتاه :